Privatumo politika

Duomenų valdytojas:

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, įmonės kodas 300135093, adresas: Visorių 36D, LT-08340 Vilnius, Lietuva.

uomenų valdytojas gali būti pasiekiamas šiais kontaktais: elle@environment.lt, +370 5 2496978 arba aukščiau nurodytu adresu.

Pagrindinės sąlygos:

Asmens duomenys - tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas). 

Privatumo politika skirta apsaugoti asmenų – klientų, trečiųjų šalių (kontaktinių asmenų, subrangovų ir kt.), biuro lankytojų, internetinės svetainės naudotojų bei telefonu susisiekiančiųjų asmenų – nepriklausomai nuo duomenų perdavimo formos, duomenis.

Duomenų valdytojas tvarko duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir bei remiantis kitais teisės aktais.

Duomenų tvarkytojas užtikrina asmens duomenų tikslumą.

Gavus nusiskundimą iš duomenų subjekto, UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” aktyviai dalyvauja sprendžiant problemas. Nepavykus išspręsti problemos, duomenų subjektas gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” nuodoja asmens duomenis šiais tikslais:

 • Asmens tapatybės nustatymui;
 • Sutarčių su klientais sudarymui ir vykdymui bei kitų sutarčių įsipareigojimų vykdymui;
 • Apskaitai;
 • Planavimui, administravimui bei ataskaitų ruošimui;
 • Statistinei bei verslo analizei;
 • Informacijos, informacinių sistemų bei bendrai įmonės saugai;
 • Duomenų kokybės užtikrinimui;
 • Informacijos valstybinėms institucijoms tiekimui, kaip numatyta teisės aktų reikalavimais;
 • Įmonės bei įmonės klientų apsaugai;
 • Kitiems tikslams, apie kuriuos duomenų valdytojas duomenų subjektą informuoja iš anksto.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” asmens duomenis tvarko šiais teisės aktų numatytais atvejais: 

 • Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
 • Duomenų tvarkymas reikalingas sutarties sudarymui ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui;
 • Duomenų subjektui davus sutikimą dėl duomenų tvarkymo;
 • Duomenų tvarkymas būtinas siekiant teisėtų duomenų tvarkytojo interesų (komercinė veikla, sutarčių vykdymas, asmenų identifikavimas, klientų pritraukimas, rinkodara, apsauga, apskaita, paslaugų kokybės gerinimas).

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis:

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” turi teisę tvarkyti asmens duomenis tol, kol egzistuoja bent viena iš nurodytų aplinkybių: 

 • Galioja sutartis tarp duomenų valdytojo ir duomenų subjekto;
 • Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas pagrindiniams asmens duomenų tvarkymo tikslams;
 • Duomenų valdytojas teisiškai privalo saugoti asmens duomenis;
 • Galioja duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo; 
 • Sutarties šalys turi teisę siekti savo teisėtų interesų.

Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo bei sutikimo panaikinimas. Prieiga prie asmens duomenų:

Duomenų subjekto sutikimas dėl jo asmens duomenų tvarkymoyra vienas iš asmens duomenų tvarkymo teisinių pagrindų.  Duomenų subjektas savo sutikimą pateikia raštu. Raštiškas sutikimas gali būti tiesiogiai pristatomas į UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” biurą arba nuotoliniu būdu – el. paštu ar paštu.

Duomenų subjektas bet kuriuo metu, susisiekęs su duomenų valdytoju, gali panaikinti sutikimo galiojimą. Sutikimo galiojimo panaikinimas draudžia duomenų valdytojui toliau tvarkyti asmens duomenis, kurių tvarkymas paremtas duomenų subjekto sutikimu, tačiau tai neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, remiantis kitais teisiniais pagrindais. 

Sutikimo galiojimo panaikinimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, atliktam remiantis informuoto asmens sutikimu prieš jį atsiimant.

Duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu pateikti visą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą, t. y., duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją dėl prieigos prie asmens duomenų suteikimo, asmens duomenų ištaisymo, papildymo ir / arba ištrynimo.

Slapukų politika:

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” internetinėje svetainėje www.environment.lt gali būti naudojami slapukai.

Slapukas – tai tam tikras failas, kuris įrašomas į jūsų kompiuterį siekiant identifikuoti vartotoją ir palengvinti naudojimąsi internetine svetaine. Interneto naršyklės gali būti nustatytos perspėti apie naudojamus slapukus. Naudotojas gali atsisakyti slapukų naudojimo, tačiau tai gali apriboti svetainės naudojimo galimybes. Slapukų nustatymus galite pasiekti ir keisti interneto naršyklės nustatymų paskyroje. 

Duomenų valdytojo svetainėje gali būti nuorodų į kitus, trečiųjų šalių, interneto puslapius Tokiais atvejais duomenų valdytojas neatsako už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamą privatumo politiką.

Asmens duomenų perdavimas trečiosiom šalims:

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” perduodama asmens duomenis trečiosioms šalims vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” gali perduoti asmens duomenis, kurių reikia, kad duomenų valdytojas ir jo klientai galėtų vykdyti komercinę veiklą: tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitoms trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas. Tokiais atvejais duomenų valdytojas reikalauja, kad trečiosios šalys įsipareigotų naudoti asmens duomenis, remdamosi teisės aktų reikalavimais ir tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti.

ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English