Aplinkos valdymas

Aplinkosaugos politika

Kai labai svarbu efektyviai ir racionaliai naudoti tradicinius išteklius, aplinkos apsaugos politikos planų ir veiksmų programų parengimas bei jų įgyvendinimas atlieka lemiamą vaidmenį. Šioje srityje ELLE turi sukaupusį didelę patirtį. ELLE specialistai yra pasirengę suteikti pagalbą formuluojant aplinkosaugos politikos tikslus ir rengiant strateginius dokumentus. Ši paslauga gali būti teikiama tiek nacionaliniu, tiek savivaldybės lygmeniu, privačiai bendrovei ar atskiriems ūkio sektoriams.

Teisinis aplinkos apsaugos reglamentavimas

Vykstant dinamiškam teisinio aplinkos apsaugos reglmentavimo plėtros procesui Lietuvoje, planuojant veiklas būtina atsižvelgti ne tik į esamus reikalvimus, tačiau ir į galimus teisės aktų pakeitimus ateityje. ELLE turi patirties konsultuojant užsakovus aplinkosaugos srities teisinio reglamentavimo klausimais. Bendrovė, efektyviai bendradarbiaudama su Estijos ir Latvijos specialistais, analizuoja galiojančius aplinkosauginius reikalavimus visose trijose Baltijos šalyse. ELLE teikiamos paslaugos apima platų užsakovų ratą nuo valstybinių institucijųjos iki konkrečių verslo įmonių, įskaitant šių įmonių veiklos atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams. Tokios paslaugos ypač reikalingos aplinkosaugos vadybos sistemą įgyvendinančioms įmonėms.

Gebėjimų stiprinimas

ELLE teikia paslaugas nacionalinėms ir užsienio valstybių valdžios institucijoms optimizuojant jų administracines struktūras ir funkcijas, planuojant veiklą, apmokant darbuotojus įvairiose srityse, formuojant komandas, įskaitant institucijų gebėjimų stiprinimą.

ELLE konsultavo Lietuvos Respublis aplinkos ministeriją, Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos departamentus bei jiems pavaldžias institucijas, taip pat dalyvavo daugelyje tarptautinių projektų. Remiant Pasaulio bankui Uzbekijoje ELLE padėjo sukurti aplinkos kokybės vadybos sistemą, Gruzijoje parengė Nacionalinę aplinkosaugos veiksmų programą. Taip pat ELLE sėkmingai įgyvendino techninės pagalbos projektą Moldavijoje, siekiant padėti šaliai įgyvendinti Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus. Bendradarbiaudami su Jungtinių Tautų vystymo programa, ELLE specialistai dalyvavo gebėjimų stiprinimo projektuose Moldavijoje ir Turkmėnijoje.

Mokymai

Darbuotojų mokymai yra reikalingi ne vien gerinti jų profesinę kompetenciją. Mokymai yra integruota verslo veiklos dalis, pvz., įgyvendinant aplinkos ir kokybės vadybos sistemas.

Ilgametė ELLE specialistų patirtis kuriant ir plėtojant aplinkos apsaugos sistemas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse kartu su didele aplinkosaugos klausimų sprendimo patirtimi ir praktinėmis žiniomis leidžia pasiūlyti aukšto profesinio lygio įvairių sričių mokymus, įskaitant mokymus apie aplinkos vadybos sistemas, aplinkosaugos teisinių reikalavimų taikymą, aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą bei poveikio aplinkai vertinimą.

Priklausomai nuo poreikio, mokymo programos gali būti pritaikytos individualiems užsakovo poreikiams ir problemoms spręsti. ELLE bendrovė gali vesti mokymus šiomis temomis:

  • aplinkos vadybos sistemos įgyvendinimas ir palaikymas (2 dienų trukmės kursas);
  • pagrindiniai ISO 14001 standarto reikalavimai ir jų įgyvendinimas (0,5 – 1 dienos trukmės kursas);
  • aplinkosaugos aspektų nustatymas ir vertinimas (1 dienos trukmės kursas);
  • vidaus auditorių mokymai (1 dienos trukmės kursas);
  • teisiniai aplinkosaugos reikalavimai (0,5 dienos trukmės kursas);
  • oro taršos sklaidos modeliavimas su ADMS programine įranga (1 dienos trukmės kursas);
  • triukšmo kartografavimas su IMMI programine įranga (1 dienos trukmės kursas).

Priklausomai nuo temos, optimalus mokymų grupės dydis - 5–7 dalyviai. Mokymus galima organizuoti užsakovo patalpose arba ELLE bendrovės pagrindinėje būstinėje Rygoje (Latvijoje).

Įvairiapusis ELLE darbuotojų išsilavinimas ir įgyta didelė praktinė patirtis užtikrina mokymų kokybę; jie geba organizuoti grupės darbą (moderavimas ir pagalba), padeda ieškant ir priimant strateginius sprendimus bei stiprinant komandinį darbą.

 

Projektų ir programų vertinimas ir monitoringas

ELLE bendrovės patirtis tarptautinių programų ir projektų vertinime labai plati. Tarp svarbesnių darbų reikėtų paminėti Švedijos Vyriausybės finansuotą Baltijos žemės ūkio nuotekų veiksmų programos (apimančios Latviją, Lietuvą ir Estiją) vertinimą, 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ įgyvendinimo Lietuvoje vertinimą bei Jungtinių Tautų aplinkos programos finansuoto projekto „Nacionalinių biologinės įvairovės strategijų ir veiksmų planų įgyvendinimas“ (Rusijoje, Uzbekijoje, Bulgarijoje, Latvijoje ir Albanijoje) vertinimą.

Nuo 2001 metų ELLE bendrovė dalyvauja vykdant Europos Sąjungos LIFE programos įgyvendinimo monitoringą ir teikia monitoringo paslaugas visose Šiaurės ir Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Rusijoje. ELLE, bendradarbiaudama su 10 kitų partnerių, 2005 m. įkūrė Europos ekonominių interesų grupę Astrale (nuo 2015 m. – EEIG NEEMO). Šiuo metu ELLE yra įdarbinusi 12 aukštos kvalifikacijos patyrusių specialistų, atliekančių daugiau kaip 120 ES LIFE programos finansuojamų projektų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Švedijoje ir Suomijoje monitoringą.

 

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English