Planavimas

Aplinkos triukšmo valdymas

Nuo 2003 metų pradžios ELLE dalyvauja įgyvendinant poveikio aplinkai vertinimo projektus, kurių metu vertinamas planuojamos veiklos triukšmas ir jo poveikis bei rengiant didesnių teritorijų strateginius triukšmo žemėlapius pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo reikalavimus.

Siekdama išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų standartą, vertindama ir modeliuodama aplinkos triukšmą, ELLE naudojasi savo strateginio partnerio Wölfel Meßsysteme – Software GmbH & Co KG (Vokietija) ilgamete patirtimi.

Triukšmo kartografavimui naudojama Wölfel pagaminta kompiuterinė ir programinė įranga. Taip pat ELLE yra oficialus Wölfel produktų platintojas Baltijos šalyse.

 

Oro kokybės vertinimas ir valdymas

Ūkinės veiklos objektai privalo teikti informaciją atsakingoms institucijoms apie savo veiklos įtaką aplinkos, įskaitant ir oro, kokybę. Vadovaudamasi Europos Sąjungos direktyvomis, ELLE naudoja modernią oro taršos sklaidos modeliavimo programą (ADMS), kurią 2000 metais sukūrė Kembridžo aplinkosauginių tyrimų kompanija (angl. Cambridge Environmental Research Consultants (CERC)).

ELLE oro kokybės vertinimo ir valdymo srities paslaugas teikia nuo 2003 metų.

Bendrovės specialistų patirtis bei naudojama naujausia programinė įranga padeda bendrovei  rengiant ilgalaikius oro taršos mažinimo ir oro kokybės gerinimo veiksmų planus toms teritorijoms, kuriose yra rizikos, kad nustatyti oro kokybės standartai yra arba gali būti viršijami.

ELLE bendrovė padėjo Lietuvos Respublikos ministerijai atliekant veiksmų ir priemonių, reikalingų įgyvendinti JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl eutrofikacijos, rūgštėjimo ir pažemio ozono II priede Lietuvai 2020 metams nustatytus nacionalinius teršalų emisijos limitus, nustatymo ir galimybių vykdant 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų peržiūrą prisiimti įsipareigojimus papildomai sumažinti Lietuvai nacionalinius teršalų emisijos limitus įvertinimą. Taip pat bendrovė padėjo įvertinti ES švaraus oro politikos pakete pateiktų pasiūlymų aplinkos oro taršai Lietuvoje sumažinti 2020–2030 m. atitikimą strateginiams Lietuvos tikslams. Padėdami kurti oro kokybės valdymo sistemas Lietuvoje ir Latvijoje, ELLE specialistai įgijo daug patirties ir žinių, leidžiančių pasiūlyti mokymo programas ir seminarus oro taršos mažinimo ir oro kokybės valdymo klausimais.

Daug įmonių susiduria su nemalonaus kvapo problema. Ši problema aktuali tiek naujoms, tiek veikiančioms pramonės įmonėms. Dėl įmonės veiklos skleidžiamo kvapo blogai jaučiasi šalia įmonių gyvenantys žmonės. Todėl ūkinės veiklos operatoriams, bendradarbiaujant su savivaldybių institucijomis, svarbu parengti veiksmų planus, kaip išvengti kvapų sukeliamo diskomforto.

Vienas iš pirmųjų žingsnių – kvapų koncentracijos nustatymas. Kvapų koncentracijos lygiams nustatyti gali būti naudojama tik patvirtinta oro taršos dispersijos modeliavimo programinė įranga, įskaitant ADMS programą. Šią programą ELLE specialistai naudoja nustatydami kvapų, sklindančių iš skirtingų pramonės įmonių, koncentracijos lygį ir vertindami nemalonių kvapų problemos mastą ir perspektyvas savivaldybėse. 

Klimato kaita

Prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos švelninimas šiuo metu yra viena iš didžiausių iššūkių keliančių aplinkosaugos problemų pasaulyje. Nuo XX a. pradžios Baltijos šalyse pastebimi reikšmingi klimato pokyčiai, tokie kaip kylanti vidutinė temperatūra, didėjanti maksimali temperatūra, didėjantis kritulių kiekis šaltuoju metų laiku. Todėl mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus tampa svarbu tiek įmonėms, tiek ir valstybės ar savivaldybių institucijoms. Svarbus yra ne tik išmetimų mažinimas nacionaliniu ar vietos lygiu, tačiau ir prisitaikymas prie klimato kaitos, kuris turėtų būti integrali teritorijų ir veiklos sektorių plėtros planavimo ateityje dalis.

ELLE specialistai turi patirties tiek skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus nacionaliniu lygiu ir siūlant išmetimų mažinimo priemones, tiek ir vertinant klimato kaitos riziką įvairiems sektoriams bei identifikuojant tinkamas prisitaikymo priemones.

Vandens išteklių valdymas

Nuo 2001 m. vandens išteklių valdymo politika Europos Sąjungos šalyse buvo grindžiama Bendrosios vandens politikos direktyva (BVPD) nustatančia Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje pagrindus. Pagrindinis šios direktyvos tikslas yra pasiekti visų vandens telkinių gerą ekologinę būklę ir užtikrinti tvarų vandens išteklių naudojimą. Šiam tikslui pasiekti rengiami upių baseinų valdymo planai.

ELLE teikė pagalbą įvairioms institucijoms įgyvendinant BVPD ir dalyvavo keletoje tarptautinių vandens išteklių valdymo plėtros projektų. Mūsų ekspertai yra sukaupę daug žinių ir patirties teisinio vandens išteklių reglamentavimo ir vandens apsaugos priemonių rengimo srityse. ELLE ekspertai dalyvavo rengiant Estijos upių baseinų valdymo planus 2015-2021 m. laikotarpiui ir teikė konsultacijas įgyvendinant upių baseinų valdymo planus už Baltijos šalių teritorijos ribų.

Mes turime šią patirtį ir kompetencijas vandens išteklių valdymo srityje:

  • upių baseinų valdymo planų ir priemonių programų  rengimas;
  • potvynio rizikos vertinimas ir potvynio rizikos valdymo planų rengimas;
  • vandens kokybės vertinimas;
  • vandens telkinio apkrovos analizė;
  • vandens apsaugos priemonių kaštų ir efektyvumo vertinimas;
  • vandens monitoring programos rengimas;
  • vandens išteklių valdymo sektoriaus gebėjimų stiprinimas;
  • pagalba perkeliant į teisinę bazę ES direktyvų reikalavimus;
  • informacinės medžiagos rengimas ir viešinimas;
  • atitikties teisės aktams vertinimas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti, įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomene ir kad planų ir programų organizatoriai turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai bei atsižvelgs į ją. Lietuvoje SPAV yra privalomas nuo 2004 metų. Atliekant SPAV, parengiamas pagrindinis dokumentas – vertinimo ataskaita. Vertinimo ataskaitoje aprašomos ir įvertinamos plano ar programos, o jeigu vertinami teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, – koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų įgyvendinimo galimos reikšmingos pasekmės aplinkai.

Didelė ELLE specialistų patirties, įgūdžių ir kompetencijos įvairovė leidžia bendrovei šioje srityje teikti kvalifikuotas paslaugas. Nuo 2004 metų ELLE specialistai atlieka nacionalinių politinių dokumentų, įvairių regioninių ir savivaldybių plėtros programų, teritorijų planavimo dokumentų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Taip pat ELLE rengia vertinimo ataskaitas ir konsultuoja visuomenę.

 

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English