Vertinimai ir leidimai

Poveikio aplinkai vertinimas

Planuojant naują projektą, labai svarbu įvertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Pagal Lietuvos Respublikos ir tarptautinių finansinių institucijų reikalavimus projekto planavimo etape reikalaujama atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV), kada yra numatomas galimas reikšmingas poveikis aplinkai. 

Poveikio aplinkai vertinimas – konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad atsakinga institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone. Vertinimo metu atsižvelgiama į galimą poveikį žmonių sveikatai, biologinei įvairovei, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui bei kitiems aplinkos komponentams. Tuo atveju, jeigu veikla planuojama Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje ar šalia jos, taikoma speciali galimo poveikio „Natura 2000“ teritorijai nustatymo procedūra.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, vadovaudamasis nacionalinės teisės aktų reikalavimais, turi numatyti kelias pagrindines alternatyvas, iš kurių pasirenkama labiausiai tinkama. Svarstant alternatyvas, kiekvienos atveju pateikiamos rekomendacijos, kokias priemones numatyti, kad būtų išvengta neigiamo poveikio aplinkai, jis sumažintas ar kompensuotas. Stambių projektų atveju gali būti įvertinamos planuojamos veiklos sąnaudos.

ELLE specialistai aktyviai dalyvavo kuriant Poveikio aplinkai vertinimo sistemą Latvijoje. Nuo 1998 metų bendrovė turi praktinės daugelio projektų poveikio aplinkai vertinimo patirties. Lietuvoje ELLE specialistai dirbo pradiniame dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos planavimo etape, Klaipėdos uosto plėtros planavime bei atliekant atskirų projektų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ekspertizę. Jau daugelį metų aukštos kvalifikacijos specialistų komanda dirba poveikio aplinkai vertinimo srityje ir gali suteikti įvairios srities PAV paslaugas, priklausomai nuo planuojamos ūkinės veiklos.

 

Taršos leidimai, apžvaldos ir statistinės ataskaitos

ELLE turi daugiau kaip 10 metų patirties rengiant paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimams gauti. Lietuvoje TIPK leidimą privalo turėti įmonės, kurių vykdoma pramoninė (ūkinė) veikla sukelia taršą ir yra nurodyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede.

Rengiant TIPK leidimus, ELLE specialistai glaudžiai bendradarbiauja su užsakovais, taip siekdami užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų randamas optimalus sprendimas ir sėkmingai gaunamas TIPK leidimas.

Siekiant sėkmingai užbaigti TIPK leidimo gavimo procedūras, konkrečiu atveju nustatant foninį oro užterštumo lygį, atliekamas stacionaraus įrenginio oro taršos vertinimas, skaičiavimai ir modeliavimas.

Be to, ELLE teikia paslaugas ūkinės veiklos objektams, įvertina jų išmetamus teršalus į aplinką, padeda pateikti ataskaitas atsakingoms aplinkosaugos institucijoms.

 

Oro kokybės vertinimas ir valdymas

Ūkinės veiklos objektai privalo teikti informaciją atsakingoms institucijoms apie savo veiklos įtaką oro kokybei. Vadovaudamasi Europos Sąjungos direktyvomis, ELLE naudoja modernią oro taršos dispersijos modeliavimo programą (ADMS), kurią 2000 metais sukūrė Kembridžo aplinkosauginių tyrimų kompanija (angl. Cambridge Environmental Research Consultants (CERC).

ELLE oro kokybės vertinimo ir valdymo srities paslaugas teikia nuo 2003 metų.

Bendrovė turi pakankamai patirties ir naujausią programinę įrangą, kuri padeda ELLE specialistams rengiant ilgalaikius oro taršos sumažinimo ir oro kokybės gerinimo veiksmų planus toms teritorijoms, kuriose yra rizikos, kad nustatyti oro kokybės standartai yra arba gali būti viršijami.

Padėdami kurti oro kokybės valdymo sistemas Lietuvoje ir Latvijoje, ELLE specialistai įgijo daug patirties ir žinių, leidžiančių pasiūlyti mokymo programas ir seminarus oro taršos mažinimo ir oro kokybės valdymo klausimais.

Daug įmonių susiduria su nemalonaus kvapo problema. Ši problema aktuali tiek naujoms, tiek veikiančioms pramonės įmonėms. Dėl įmonės veiklos skleidžiamo kvapo blogai jaučiasi šalia įmonių gyvenantys žmonės. Todėl ūkinės veiklos operatoriams, bendradarbiaujant su savivaldybių institucijomis, svarbu parengti veiksmų planus, kaip išvengti kvapų sukeliamo diskomforto. Vienas iš pirmųjų žingsnių – kvapų koncentracijos nustatymas. Kvapų koncentracijos lygiams nustatyti gali būti naudojama tik patvirtinta oro taršos dispersijos modeliavimo programinė įranga, įskaitant ADMS programą. Šią programą ELLE specialistai naudoja nustatydami kvapų, sklindančių iš skirtingų pramonės įmonių, koncentracijos lygį ir vertindami nemalonių kvapų problemą iš savivaldybių perspektyvos. 

Kvapo vertinimas

Išmetami į aplinką kvapai gali būti viena iš didžiausių oro taršos problem įvairių sričių įmonėms, pvz., naftos produktų terminalams, gyvulių kompleksams ar nuotekų valymo įrenginiams.

Dažnai kvapai sukelia diskomfortą aplinkiniams gyventojams, todėl kiekviena įmonę turėtų įvertinti jos veikloje atsirandančius kvapus, parengti ir įgyvendinti priemonių planą kvapų taršos prevencijai.

Kvapo koncentracijos matavimai

Vienas pirmųjų žingsnių tokiais atvejais yra kvapo koncentracijos nustatymas matavimų būdu. ELLE Aplinkos tyrimų laboratorija atlieka kvapo koncentracijos matavimus pagal standarto LVS EN 13725:2004 „Oro kokybė – Kvapo koncentracijos nustatymas dinaminės olfaktometrijos būdu“ reikalavimus.

Kvapo koncentracija nustatoma Kanados gamintojo Scentroid olfaktometrijos instrumentais. Remdamiesi matavimų rezultatais, ELLE specialistai įvertina įmonės išmetamų kvapų sukeliamą taršą, taršos mažinimo priemonių efektyvumą ir platesnes su tuo susijusias problemas.

Kvapų sklaidos modeliavimas

Įmonės išmetamų kvapų veikiamai teritorijai įvertinti atliekamas kvapų sklaidos modeliavimas modernia oro taršos sklaidos modeliavimo programa. Identifikavus ribinės kvapo vertės viršijimus gyvenamosiose teritorijose veiklos vykdytojas turėtų parengti planą kvapams sumažinti ar panaikinti. ELLE ekspertai turi patirties parenkant kvapų taršos mažinimo sprendimus įvairių pramonės sektorių įmonėms.

Aplinkos triukšmo vertinimas

Nuo 2003 metų pradžios ELLE dalyvavo projektuose, kurių metu buvo nustatomas atskirų įrenginių keliamas triukšmas ir triukšmo poveikis didesnėms teritorijoms, parengiant joms strateginius triukšmo žemėlapius pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo reikalavimus.

Siekdama išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų standartą, vertindama ir modeliuodama aplinkos triukšmą, ELLE naudojasi savo strateginio partnerio Wölfel Meßsysteme – Software GmbH & Co KG (Vokietija) ilgamete patirtimi.

Triukšmo kartografavimui naudojama Wölfel pagaminta kompiuterinė ir programinė įranga. Taip pat ELLE yra oficialus Wölfel produktų platintojas Baltijos šalyse.

 

Vandens kokybės vertinimas

ELLE teikia plataus spektro vandens kokybės vertinimo ir valdymo paslaugas. Į šias paslaugas įeina vandens kokybės tikrinimas ir vandens telkinių monitoringas.

ELLE teikia šias paslaugas:

  • paviršinio vandens ėminių ėminas;
  • požeminio vandens ėminių ėmimas;
  • nuotekų ėminių ėmimas;
  • nuotekų dumblo ėminių ėmimas.

Mūsų komanda turi reikiamus įgudžius ir kompetencijas imti vandens ėminius. Mes laikomės standartizuotų ėminių ėmimo procedūrų, kad užtikrintume duomenų patikimumą ir palyginamumą.

Mūsų ekspertų paimti ėminiai analizuojami tyrimų laboratorijose. Laboratorijos, kurios atlieka vandens fizikocheminius ir cheminius tyrimus, turi būti akredituotos atitinkamoje srityje, ELLE bendradarbiauja su keletu akredituotų laboratorijų Estijoje, Latvijoje ir kitose šalyse, taip užtikrinant geriausią sprendimą, atitinkantį mūsų kliento poreikius. Vandens ėminiai analizuojami vadovaujantis ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimais.

Bendradarbiaudami su partneriais galime pasiūlyti pilną spektrą paslaugų, nuo monitoring programos parengimo, reikiamų vandens ėminių paėmimo ir analizės iki rezultatų vertinimo ir rekomendacijų pateikimo.

 

Gamtos tyrimai

Baltijos šalių gamta turtinga ir įvairi, ypač įsteigtose saugomose teritorijose – valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, valstybiniuose gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, gamtos paveldo objektuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir poligonuose, ir kt. Siekiant išsaugoti šias teritorijas ateities kartoms, būtina patikima jų apsauga. Tuo tikslu pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus rengiami gamtotvarkos planai. Juose pateikiama informacija apie gamtines vertybes ir vietinę ekonominę plėtrą, aprašomi numatyti tvarkymo darbai.

Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas, jeigu ūkinė veikla planuojama Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos. To reikalauja Buveinių direktyva ir šis reikalavimas yra įtraukas į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

ELLE specialistai dalyvavo lauko darbuose inventorizuodami Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines Lietuvoje ir Latvijoje, aktyviai prisidėjo peržiūrint gamtotvarkos planų rengimo procedūras Latvijoje. Įmonės specialistai įgijo daug patirties rengiant gamtotvarkos planus bei vertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį „Natura 2000“ teritorijoms pagal Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato gaires.

 

 

Rizikos valdymas

ELLE siūlo konsultacijas įgyvendinant saugos valdymo sistemas vadovaujantis Seveso III direktyvos 2012/18/ES reikalavimais bei rengiant reikiamą dokumentaciją. Mūsų specialistai gali parenkti rizikos valdymo strategijos dokumentus, procedūras, instrukcijas ir kitus rekiamus dokumentus diegiant, įgyvendinant ir palaikant saugos valdymo sistemą, atlikti pramonės rizikos ir pavojaus vertinimą ir pasekmių modeliavimą. ELLE rizikos vertinimo ekspertai modeliavimui naudoja Gexcon kompanijos programinę įrangą.

Darbuotojų sauga ir sveikata

ELLE siūlo plataus spektro darbuotojų saugos ir sveikatos srities paslaugas, diegiant ir palaikant DSS vadybos sistemas, vertinant riziką darbo vietoje, apmokant darbuotojus ir analizuojant įmonių veiklos atitiktį teisiniems reikalavimams, reglamentuojantiems darbuotojų saugą ir sveikatą. Latvijos Respublikos gerovės ministerija yra suteikusi ELLE kompetentingos institucijos statusą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Paslaugas teikia ilgametę patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir sprogios aplinkos srityje turintys kvalifikuoti specialistai.

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English